Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr XYO/74 9 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Programu Społecznego

Program debata w czasie spotkania zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Szczecinie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Ocena trafności doboru i efektywności programów aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL w odniesieniu do sytuacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w województwie dolnośląskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja olejków eterycznych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • Działalność detektywistyczna
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: piotrkowski oraz szydłowiecki

  Upoważnieni beneficjenci to: „TONSIL” S.A., Budostal I – S.A., „OPOCZNO” S.A. , MKL SERWIS – Mariola Lipert, „RYNSAT” Zakład Radio-Telemechaniki Czesław Rynkowski, Telewizja Kablowa „Makrosat” Wojciech Pasek , ARDIK – Goczał Dariusz, e-analiza.pl , Inwestpol Sp. z o.o. , Linkarium.pl Starzyński Spółka komandytowa, Paweł Rządkowski Studio Architektoniczne RP.81, ZELMER , JM Trade sp. z o.o. w organizacji , WSK KRAKÓW , Erpatech Beata Praga

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.