Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z realizacją działania funduszowego nr SCB/88 5 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena efektów wspierania środkami ZPORR (działania 2.5, 3.4) i SPO WKP (działania 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2.1, 2.3) sektora MŚP
 • Analiza skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Treningi w Mazurach
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych w Polsce w latach 2004-2005
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
 • Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • Działalność związków zawodowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brzeziński oraz olecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Tomera Ryszarda Ośrodek Szkolenia Kierowców „TOMERA”, Przedsiębiorstwo Budownictwa Regionalnego Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIN”S, P.P.H.U. KADAC ELEKTRONIK , „Technologie Ekologiczne” Zbigniew Tokarz, BALTLOG Sp. z o.o., Fundacja Progress and Business, Furion , msarwi NATALIA SZÓSTAK, PLANIKA SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakład produkcyjny INTERSZCZEL Łazarczyk Halina, Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o., Zakład Usług Ogólnobudowalnych i Transportu Robert Przesmycki,

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.