Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr HNL/18 2 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach RPO WSL na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotele na Warsztaty w Krakowie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu realizacji interwencji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podniesienie jakości zasobów ludzkich
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zielona Góra oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Marcin Plawecki Firma Handlowo – Uslugowa „GOSPODA ZBÓJNICKA”, Fabryka Maszyn Górniczych „NIWKA” S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Śląsk” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Eco-mobile, „A-Z” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, „Tugeb Polbud” , AutoID Polska S.A. , DRUM Polska Hieronim Strapagiel, INNET , NETBLINK mgr inż Łukasz Tlałka, SPEEDY , WebTutor sp. z o.o., Alba Thyment Sp. z o.o., MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, Centrum Stomatologii MAXDENT Paweł Łazicki

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.