Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem programu nr ZOA/19 1 1 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania subwencji z Luksemburskiego Programu Edukacyjnego

Agenda debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Spotkania team building w Krakowie
 • Analiza wybranych elementów systemu implementacji ZPORR pod kątem określenia potencjału regionów do wdrażania zdecentralizowanego systemu zarządzania RPO
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Typy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz ich znaczenie dla wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odgrywania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej
 • Proces zarządzania w projektach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • Pozostałe sprzątanie
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Toruń oraz legionowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Magdalena Pachowicz Firma Produkcyjno-Handlowo-Uslugowa „Ogród”, Cementownia „Ożarów” S.A., Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A., Bocheńska Spółdzielnia Inwalidów, Przedsiębiorstwo Usługowe „SATURN” K. Pawlak, J. Zwolak, S.C., „OCHRONA PRACY” Sp. z o.o., BanQsoft , Dagmara Chmielniak Web 4 U , HERMES POLSKA , LEDIKO Walendowski i Wilanowski Spółka Jawna, Pracownia Rzemiosła Artystycznego Anna Rychter, TSNET , AXXEL , Patcom Wojciech Wiktor Drewniak, OneStep Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.