Spotkanie raportujące – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją projektu nr LKO/28 7 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Porządek dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Ocena sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Wieliczce
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Rozpoznawalność marki „Narodowa Strategia Spójności” i zbadanie efektów kampanii promocyjnej
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • „Ocena sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
 • Odlewnictwo metali lekkich
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • Szkoły policealne
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: nowotarski oraz elbląski

  Upoważnieni beneficjenci to: KGHM „Polska Miedź” S.A., ROLIMPEX S.A. , Fabryka Maszyn Budowlanych FAMABA w Głogowie S.A., Spółdzielnia Inwalidów KARPATY, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „SŁOWIANIN” , „AKO” – , Arso Polański Sp. z o.o., EDU Sp. z o.o., Instytut Badań i Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o. , M2Sphere , SOFTWARE OPERATIONS , TRECO Sp. z o.o., Centrum Funduszy Europejskich Strona i Wspólnicy Spółka Jawna, Universal Technology Sp. z o.o., „BRAMAR” M. Raczyński, R. Raczyński Spółka jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.