Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr WTM/74 8 9 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Spotkania team building w Nałęczowie
 • Badanie projektów pilotażowych PO KL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja maszyn do obróbki metalu
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary „Warka” Sp. z o.o., Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o., Piszczek Gzegorz Auto-Gaz-Serwis, PHPU IMA ZPCHR spółka jawna, Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej , „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, APS Energia , DYSKONTI.PL , KOMPUTRONIK , MAKRUSZ S.A., Precyzja-Technik , TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. J., ATON-HT , CAD/CAM SOLUTION Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Advarsztat Group Grzegorz Lipowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.