Audyt projektu – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem projektu nr ZPD/51 9 4 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Programu Wyrównawczego

Agenda dyskusja podczas seminarium przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Rucianem
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce


 • Grant zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Działalność taksówek osobowych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Zamość oraz drawski

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EKO-PRO”, „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o., KOTLIN Sp. z o.o., „Damian Dworakowski, Spółdzielnia Mieszkaniowa RADNA , „INTERKOM” S.C. Robert Jarocki, Tomasz Olszewski , Balton Sp. z o.o. , Dom Samochodowy Germaz , GROOPER.PL , LIRA Spółka Jawna, Lidia, Radosław, Łukasz Lasota, Profit Group Sp. z o.o., Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o., DARCO , Studio Urody „De – Ka” Dorota Kozub, Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.