Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem projektu nr EDZ/97 3 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Konferencje w Szczecinie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Rybołówstwo w wodach morskich
 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wrocławski oraz augustowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Krzysztof Bukowiec Auto – Handel, Przedsiębiorstwo Turystyczne CAMPTUR Sp. z o.o. , Zakłady Przemysłu Taboru Kolejowego „NOWY SĄCZ” S.A., Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne „MESCOMP” S.A., Stowarzyszenie „TELE-PION” Osiedlowa Telewizjan Kablowa , Miejska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , BJP TECHNOLOGIES , Ecostandard Jacek Korzeniewski, Holideo Sp. z o.o., NOVA FINANCE M.SCHULZ P. NYCZ SPÓŁKA JAWNA, PAWEŁ MIKSZA „euslugi”, ZEROLIMITU.PL SPÓŁKA KOMANDYTOWA, BTL Zakład Enzymów i Peptonów, VIDIS S.A., Rafiz Strygner i Dyczkowscy Spółka Jawna

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.